Anti-spam policy

Introductie

Site4U verbiedt de gebruikers van haar internet diensten het verzenden van ongevraagde e-mail. Dit verbod omvat elke vorm van ongevraagde bulk e-mail en ongevraagde commerciële e-mail, beter bekend als spam. Het verbod geldt voor zowel klanten, klanten van klanten, als van klanten die diensten verlenen die spammers in staat stelt ongevraagde e-mail te versturen. Het verbod betreft het versturen van ongevraagde mail via de netwerk- en serverfaciliteiten van Site4U maar geldt ook indien in mailingen gerefereerd wordt naar domeinen of hosting die via Site4U geleverd worden.

Voor klachten over spam verzoeken wij om per e-mail contact op te nemen met abuse@site4u.nl met de details over de spammelding (kopie van de originele mail en headers, en eventueel aanvullend commentaar. Wij zullen de klacht zorgvuldig in behandeling nemen.

Definitie

Site4U definieert ongevraagde bulk e-mail en ongevraagde commerciële e-mail als e-mail die wordt verstuurd aan geadresseerden die niet duidelijk en verifieerbaar hebben aangegeven dat ze deze willen ontvangen van de specifieke afzender. Dit omvat onder andere advertenties, reclame, enquêtes, brochures, het doorverkopen van e-mail adressen, het aanprijzen van website adressen, verkoopinformatie en veilingen.

De policy

Het is niet toegestaan de internet faciliteiten van Site4U te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde e-mail. De verstuurder van mailings en dergelijke is verplicht om een register bij te houden waarin kan worden bewezen dat de afzender expliciet gevraagd heeft deze e-mail te willen ontvangen. Het niet aanwezig zijn van een dergelijk register mag door Site4U onvoorwaardelijk worden geïnterpreteerd als ware het dat deze expliciete toestemming niet is verkregen.

De klanten van Site4U zijn verantwoordelijk dat zijzelf, zijn of haar klanten en hun resellers, beheerders en dienstverleners zich aan deze policy houden. De klant kan verantwoordelijk gehouden worden voor alle verkeer naar het netwerk van Site4U of daar buiten, veroorzaakt door het verzenden van ongewenste e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen dat zij zichzelf niet promoten met behulp van ongewenste e-mail.

Indien Site4U een klacht ontvangt wordt deze neergelegd bij de klant met als doel het verkrijgen van een reactie en een oplossing voor het probleem. Indien deze reactie en de bijbehorende oplossing van het probleem, het versturen van ongewenste e-mail, niet binnen 24 uur wordt verkregen, is Site4U gerechtigd de connectivity van de betreffende klant te schorsen, totdat Site4U is overtuigd dat het incident compleet is afgehandeld en maatregelen zijn getroffen om het versturen van ongewenste e-mail in de toekomst te kunnen voorkomen. De klant is verantwoordelijk voor alle ongewenste e-mail die wordt verstuurd via zijn of haar verbinding via Site4U.

Klanten wiens verbinding naar Site4U gebruikt wordt voor het versturen van ongewenste e-mail worden direct afgesloten, met in acht name van een periode van 2 uur waarin de klant in staat word gesteld het versturen van de ongewenste e-mail te stoppen.

Wat betekent dit in de praktijk

Allereerst dient elke klant ons te voorzien van contactinformatie, waar we deze kunnen bereiken met betrekking tot deze policy. Indien er geen specifieke informatie aanwezig is, zal de klant worden benaderd op zijn algemene gegevens zoals bij ons bekend.

Klanten worden geacht haar respectievelijke klanten en gebruikers op te leiden over ongewenste e-mail, om te zorgen dat ook zij handelen met inachtname van de anti-spam policy, zoals hierboven genoemd.

Klanten van Site4U worden geacht op een correcte en volledige wijze om te gaan met klachten met betrekking tot ongewenste e-mail, die aan hem of haar worden doorgespeeld.

Wanneer er een mailing lijst wordt gebruikt, wordt men geacht zich er zeker van te maken dat de ontvangers van deze mailings daar zelf om hebben verzocht, dan wel expliciet toestemming hebben gegeven tot het ontvangen van deze informatie.

Waarom deze policy?

Site4U gelooft er in dat het uitschakelen van ongewenste e-mail, bijdraagt aan een beter, efficiëntere en kosten effectiever gebruik van internet als communicatie middel. Dit resulteert in een betere dienstverlening naar onze klanten, wat feitelijk ons einddoel is.